ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»

Εκπαιδευτικά Υλικά Πρόληψης

Το εγχειρίδιο - Δεξιότητες για παιδιά του Δημοτικού
Επικοινωνία στην Οικογένεια
Ο κήπος με τις 11 γάτες
Ο Πυξιδούλης και η Πυξιδούλα στο Νηπιαγωγείο
Παιχνίδια Παιδιών
Συζητήσεις Εφήβων
"Στηρίζομαι στα πόδια μου" - Εγχειρίδιο για τον Εκπαιδευτικό
Το σπίτι των παιδιών

Φωτογραφικό Αρχείο

Φωτογραφικό Αρχείο

Η Βιωματική - Επικοινωνιακή μάθηση είναι μία μέθοδος που επιτρέπει την ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες μάθησης, συμβάλλει στην καλύτερη εμπέδωση εννοιών και δίνει τη δυνατότητα για διατύπωση προβληματισμών και εμβάθυνση συζητήσεων. Το βίωμα και η επικοινωνία αποτελούν τους βασικούς μεθοδολογικούς άξονες των προγραμμάτων. Στοιχεία θεατρικού παιχνιδιού, δραματοποίησης, παίξιμο ρόλων (role playing), ομαδικά παιχνίδια αποτελούν δραστηριότητες που βάζουν τους συμμετέχοντες σε κίνηση. Η εργασία σε ομάδες, οι συζητήσεις σε υποομάδες και στην ολομέλεια δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν απόψεις και να καταθέσουν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους. Ακόμη, έρχονται σε επαφή με ένα διαφορετικό τρόπο δουλειάς όπου συμμετέχουν στο σχεδιασμό, στην οργάνωση, στην εκτέλεση εργασιών και στη συναπόφαση για την υλοποίηση έργου.

Κατά τον Rogers, τα βασικά στοιχεία της βιωματικής μάθησης τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την αποτελεσματικότητά της, θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα εξής:

- Ο άνθρωπος έχει έμφυτη τη δυνατότητα να μαθαίνει. Είναι περίεργος και θέλει να εξελιχθεί στο βαθμό, βέβαια, που οι εμπειρίες του δεν παρεμποδίζουν ή δεν καταστρέφουν αυτή του την όρεξη.

- Η εμπειρική μάθηση είναι καταρχήν μια προσωπική δέσμευση.

- Στηρίζεται στην πρωτοβουλία και την ενεργητική συμμέτοχη του ατόμου.

- Η μάθηση διευκολύνεται όταν ο μαθητευόμενος έχει τη δυνατότητα να δράσει και να αναλάβει την δική του ευθύνη για τη διαδικασία π.χ ως μέλος ή ως εκπρόσωπος μιας μικρής ομάδας, όταν μπορεί να διατυπώνει τους προβληματισμούς του, να ολοκληρώνει κάτι και να ακολουθεί τις συνέπειες αυτού που είπε ή που έκανε.

- Η μάθηση που κινητοποιεί ολόκληρο το άτομο τόσο συναισθηματικά όσο και διανοητικά αλλά και σωματικά (κίνηση, έκφραση) είναι αυτή που διεισδύει βαθιά και συγκρατείται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

- Η μάθηση που γίνεται έτσι πραγματοποιείται σε βάθος και μπορεί να επηρεάσει τις στάσεις και την προσωπικότητα του ατόμου.

- Το ίδιο το άτομο αξιολογεί αυτό που μαθαίνει από την παιδαγωγική διαδικασία.

- Το άτομο μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη ανεξαρτησία πνεύματος, μεγαλύτερη δημιουργικότητα και μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, όταν θεωρεί θεμελιακή την αυτοκριτική και την αυτό-αξιολόγηση και δευτερεύουσα την αξιολόγηση από το περιβάλλον.

Η βιωματική / ενεργητική μάθηση ακολουθείται σε όλες τις ομάδες – στόχους. Εξαίρεση αποτελούν οι δράσεις ευαισθητοποίησης που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, οι οποίες έχουν τη μορφή ενημερωτικών διαλέξεων.

Συγκεκριμένα, τα στάδια που ακολουθούνται στην ενεργητική μάθηση είναι τα εξής:

Στάδιο 1ο: Ενεργώ - Βιώνω. Η πληροφορία βγαίνει μέσα από την εμπειρία και τη δράση η οποία συνήθως περιλαμβάνει παιχνίδια ρόλων, αναπαραστάσεις, συζητήσεις περιπτώσεων, ελεύθερο συνειρμό και ασκήσεις δεξιοτήτων.

Στάδιο 2ο: Ανταλλάσσω Εμπειρίες. Σε μικρές ομάδες και έπειτα στη μεγάλη ομάδα τα μέλη σκέφτονται μιλούν και συγκρίνουν τις εμπειρίες τους.

Στάδιο 3ο: Κατανοώ και Ερμηνεύω. Τα μέλη καλούνται να κατανοήσουν το υλικό, τις πληροφορίες και τα συναισθήματα σε σχέση με την εμπειρία τους από τα δύο προηγούμενα στάδια.

Στάδιο 4ο: Γενικεύω. Οι αρχές και τα συμπεράσματα που προέκυψαν γενικεύονται.

Στάδιο 5ο: Εφαρμόζω. Σχεδιάζεται η δοκιμή νέων συμπεριφορών και δεξιοτήτων εξετάζονται τα αποτελέσματα για να γίνει φανερό κατά πόσο έχουν εμπεδωθεί γνώσεις και δεξιότητες και ποιες δυσκολίες υπάρχουν.

Η βιωματική εκπαίδευση χρησιμοποιεί ποίκιλλες τεχνικές με κυριότερες τα παιδαγωγικά παιχνίδια, τον ελεύθερο συνειρμό, τα παιχνίδια ρόλων, το κολάζ, την ζωγραφική και τη συζήτηση σε ζευγάρια και μικρές ομάδες.

Το παρόν κείμενο βασίστηκε στο εκπαιδευτικό υλικό Αγωγής Υγείας «ΣΤΗΡΙΖΟΜΑΙ ΣΤΑ ΠΟΔΙΑ ΜΟΥ» - Εγχειρίδιο για τον εκπαιδευτικό του Κέντρου Εκπαίδευσης για την πρόληψη της χρήσης ναρκωτικών και την προαγωγή της υγείας ΕΠΙΨΥ – ΟΚΑΝΑ.

GTranslate

Φυλλάδια Κέντρου